Joygame Üyelik Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.), Joygame Interactive Services Ltd. (Kısaca “Joygame” olarak anılacaktır)’in inhisari mülkiyetinde bulunan, Mstar , Wolfteam, LegendOnline, Cengiz Han2, At Zarını Kur Şehrini (Kısaca “Oyunlar” olarak anılacaktır) adMingle sitesinde gerçekleştirilen promo kod kazanç aktivitesi kapsamında (Kısaca “Uygulama” olarak anılacaktır); kullanıcı, ziyaretçi, tüketiciler ve/veya oyuncuların ve Joygame’in karşılıklı olarak (Hep beraber kısaca “Katılımcı” olarak anılacaktır), bu Uygulamaya katılımı ile Katılımcıların verilerini korumak için gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin hükümleri düzenler
Katılımcıların bu işlem aşamalarından herhangi biri tamamlanmadan yaşayacakları teknik bir sorun, bağlantılarındaki kopma yahut kendi istekleri veya diğer herhangi bir sebep ile sayfadan ayrılmaları halinde ve bu sebeplerin herhangi birinin etkisi ile işlemin tamamlanamaması durumunda katılımcıların Joygame’e ve adMingle’a karşı herhangi bir talep ileri sürme hakları bulunmamaktadır.
Katılımcıların adMingle sisteminden aldığı promosyon kodlarının geçerlilik süresi bulunmaktadır. Geçerlilik süresi kodu satın almadan önce kullanıcıya gösterilir.
Kullanılmayan promosyon kodları başka bir zaman devredilemez, süreleri uzatılamaz ya da değiştirilemez.

Joygame’in, Oyun ve Uygulama kapsamında yer alan tüm ürün ve hizmetlerin bilgi ve görsel malzemeleri açısından barındırdıkları/barındıracakları her nevi fikri mülkiyet hakkı; 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 551 sayılı Patentlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, FSEK, Tasarım Hukuku, 6102 sayılı TTK’nın Haksız Rekabet hükümleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca yalnız ve tek başına Joygame’e aittir.

Katılımcılar, Oyun ve Uygulama kapsamında sahip olduğu veya olacağı veya belirli bir süre devamlı şekilde yahut kısa süreli olarak zilyetliğinde bulunduracağı her türlü bilgi ve görsel malzemenin, materyalin veya verinin, Joygame’e ait olduğunu; bu bilgi, materyal, veri ve/veya malzemeleri uhdesinde bulunduğu sürece saklı tutacağını, başka yerde kullanmayacağını, paylaşmayacağını, satmayacağını, kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini, işlemeyeceğini, değiştirip dönüştürmeyeceğini; sayılan eylemlerin 3. Kişiler tarafından yapılmasına destek ve/veya doğrudan yahut dolaylı katkı sağlamayacağını ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulama için işbu Sözleşmede yer alan gizlilik hükümleri ile Joygame’in genel gizlilik politikası (http://www.joygame.com/Gizlilikilkeleri.aspx) arasında çelişki olması durumunda, Uygulama ile ilgili olarak işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

Uygulama ile ilgili sorunların tanımlanması ve uygulamada çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için Joygame, Katılımcıların IP adresini tespit etme ve bunu kullanma hakkını saklı tutar. Aynı zamanda IP adresleri, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Katılımcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Joygame ve adMingle, sınırlı sayıda olmak üzere; yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklar sebebiyle ve/veya yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla Katılımcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve Katılımcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller hariç olmak üzere Katılımcıların Uygulama kapsamında edinilen kişisel bilgileri burada Uygulama ile ilgili gerçek ve tüzel kişiler dışında diğer kişi ve kurumlarla paylaşmayacağını, başka yerde yayınlamayacağını, başkalarına aktarmayacağını, satmayacağını, kullandırmayacağını ve duyurmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Joygame ve adMingle, Katılımcıların verdiği ve veri tabanında bulunan tüm bilgileri, süresiz ve herhangi bir bedel ödemeksizin alenileştirerek tüm hakları Joygame’e ve adMingle’a ait olmak üzere istatistiksel bilgilere dönüştürebilme hakkına sahiptir.
Katılımcının, diğer kişi veya kurumlara ait elektronik ortamlarda yer alan veya kendisi tarafından buralarda ifşa edilen veriler ile kendisi veya 3. Kişiler tarafından Uygulama kapsamında yapılması söz konusu olabilecek işlemlerden işbu Sözleşme kapsamında Joygame’e karşı bir talep hakkı bulunmamaktadır.

Joygame’in Katılımcılara sunduğu hizmetin tedariki sırasında sağladığı kişisel veri güvenliği ve gizliliği işbu Uygulamanın gerçekleştiği site ile sınırlıdır.

Katılımcılar, mezkur bilgilendirmeleri almak ve bu şekilde kendileri ile iletişime geçilmesini istemediklerine dair talepte bulunma hakkına sahip olup bu şekilde bir bildirimde bulunulması halinde devam eden bilgilendirme ve bildirimler Katılımcılara iletilmeyecektir.

Joygame, bu Uygulamada, Katılımcının, Uygulama içi veya dışı bağlantılar aracılığıyla erişeceği her nevi diğer elektronik ortamların, web sitelerinin veya benzer uygulamaların gizlilik politikalarından veya diğer uygulamalarından sorumlu değildir.

Joygame, Katılımcı kullanıcı bilgilerini üçüncü kişilerin izinsiz erişimine veya uygunsuz kullanımına karşı korumak için önlemler alıyor olmasına karşın, anılan üçüncü kişiler üzerinde denetim sahibi değildir ve Katılımcılar tarafından kamuya açık platformlara yüklenen veya başka bir şekilde kullanıma sunulan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına ilişkin sorumluluk kabul etmemektedir.

Katılımcı kayıtlarının yönetilebilmesi için bilgilerin bir kısmı Avrupa dışına transfer edilebilir. Transfer edilecek ülkelerin eşdeğer veri korumaya ilişkin yasal düzenlemeleri mevcut olmadığı durumda da kullanıcı, bilgilerini internet sayfasında paylaşarak bu doğrultuda yapılacak transferlere onay ve/veya icazet gösterdiğini kabul eder.
Joygame güvenlik veya gizlilik ilkelerini değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Katılımcı, bu bilgilerin kendilerince tebellüğ edildiğini; bu ilkeleri ve bunlardaki değişiklik ile güncellemeleri bilip kabul ettiklerini beyan eder. Bu güvenlik ilkeleri yalnızca Katılımcının Joygame tarafından gerçekleştirilen Uygulamaya katılmaları sırasında güvenliklerinin temini gayesini taşımaktadır.
Uygulanacak hukuka ilişkin kanun ve yönetmeliklerin değişmesi veya diğer makul sebeplerden dolayı işbu Sözleşmede adMingle’ın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İşbu Uygulama Joygame ve adMingle tarafından düzenlenmiş olup tüm hakları saklıdır. Wolfteam, Legend Online, At Zarını kur Şehrini, Mstar ve Cengiz Han2 oyunu, Joygame’in bir markasıdır.